chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Phạm vi thu thập thông tin người dùng của trang web

  • Thông tin liên lạc – Tên, nơi ở và ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.
  • Sở thích – Bao gồm các sản phẩm bạn quan tâm,…
  • Sử dụng trang web – thông tin về cách trang web sử dụng, mở hoặc chuyển tiếp thông tin liên lạc của chúng tôi

Website của chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

  • Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các tính năng của nó;
  • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi và yêu cầu hỗ trợ;
  • Nếu các công ty hoặc đối tác kinh doanh chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi một cách hợp pháp.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian bao lâu?

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để đạt được những mục đích mà chúng được thu thập hoặc cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác có liên quan.
Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu thông tin của người dùng và chỉ cho những người cần sử dụng nó với các mục đích có liên quan.
Việc thực hiện các quyền này tuân theo một số ngoại lệ nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng (ví dụ: phòng ngừa hoặc xác định tội phạm) và lợi ích của chúng tôi (ví dụ như: duy trì bí mật nghề nghiệp).
Nếu bạn thực hiện bất kỳ quyền nào đã nói ở trên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm xác minh rằng bạn có quyền thực hiện quyền đó và chúng tôi sẽ trả lời, theo đúng quy định, trong vòng một tháng.